Zgłoś uczestnictwo w turnusie

 

 

 Warsztaty 7 dniowe ! Terminy od 21. 05. do 27.05. 2017 r. 

 

Miejsce :

 

Lądek - Zdrój *** Hotel MirJan

 

 

W hotelu “Mir-Jan” w Lądku-Zdroju, w którym balkony sali konferencyjnej nieomal stykają się z przyrodą,nasi Goście odnajdą atmosferę sprzyjającą prowadzeniu warsztatów,szkoleń,kursów.                                                                                        

 

Do dyspozycji w Hotelu znajdują się 3 sale:klimatyzowana dla 150 osób,klimatyzowana dla 60 osób oraz kameralna sala dla 20 osób. Sale wyposażone są w media: mikrofon, rzutniki pism i folii, flipchart,tablice, łącze internetowe.Na terenie ośrodka znajduje się również darmowa sieć internetu bezprzewodowego Wi-Fi.  Wieloletnie doświadczenie w tym sektorze daje nam możliwość dzielenia się doświadczeniem, wiedzą oraz aktywami z tymi, którzy tego oczekują. Gotowi jesteśmy wspierać inicjatywy lokalnych organizacji, które niosą ze sobą nowe rozwiązania, kreatywność, innowacyjność w skutecznej pomocy ludziom starszym/  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Lądek - Zdrój *** Hotel TROJAN

 

 

 

1) od 04. 06 do 10. 06.2017 , 2) od 6. 08 do 12. 08. 2017, 3) od 20. 08 do 26. 08.2017,                                                                                                  

 

4) od 15.10.do 21.10.2017,   5) od 12.11 do 18.11.2017    

 

 Celem warsztatów  jest zapoznanie z możliwościami metody spiralnej stabilizacji kręgosłupa, przekazanie informacji o przyczynach dolegliwości bólowych kręgosłupa i  stawów z zwłaszcza:  Zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów, poprawa postawy ciała i nauka wzorców prawidłowego,leczniczego chodu, zmniejszenie ryzyka upadków, poprawa równowagi poprzez  naukę programu podstawowych ćwiczeń terapeutycznych.  

 

1 - wykład otwarty o możliwościach, zaletach, korzyściach i spodziewanych efektach terapeutycznych uzyskanych dzięki ćwiczeniom z wykorzystaniem metody Spiralnej Stabilizacji Kręgosłupa

2 - konsultację lekarską i fizjoterapeutyczną związaną oceną  i kwalifikacją do programu ćwiczeń wraz z pełną diagnostyką postawy ciała.

3 - zajęcia z terapeutą obejmujące naukę ćwiczeń i  terapię manualną

4 – codzienne ćwiczenia grupowe obejmujące program ćwiczeń opartych na metodzie Stabilizacji Spiralnej.

5- opracowanie indywidualnego programu ćwiczeń terapeutycznych do stosowania w warunkach domowych

5- ewaluacja efektów terapeutycznych i badanie kontrolne na zakończenie warsztatów.

 

 

 

 

                              REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W  WARSZTATACH - TURNUSIE

 

1. Warunkiem przyjęcia na warsztaty / turnus jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia w formie elektronicznej znajdującego się na stronie www.seniorplus.org  oraz dokonanie opłaty wysokości 50% wartości  przed rozpoczęciem warsztatów lub turnusu na konto organizatora organizującego kurs,warszaty lu na konto Fundacji WBK 60 1090 2053 0000 0001 4047                                

2.O przyjęciu na warsztaty/ turnus decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalny skład grupy pozwalający na odbycie warsztatów wynosi  12 /24 os./ turnusu min.25 (w uzasadnionych przypadkach ilość osób może być większa).

3.Po otrzymaniu podpisanego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego otrzymania

4.Po otrzymaniu wpłaty prześlemy Państwu potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa.

5.Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt: autorskich materiałów szkoleniowych, wyżywienia; koszty noclegu zgodnie z podaną w ofercie ceną wraz z wszelkimi dodatkami).

6. Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpłaty za udział w warsztatach na podstawie KP wystawionego przez Organizatora po szkoleniu, w terminie 14 dni od realizacji szkolenia otrzyma rachunek (istnieje możliwość wydłużenia terminu w trybie indywidualnych ustaleń w przypadku warsztatów zamkniętych).

 

7. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w warsztatach w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.

 

8.W przypadku rezygnacji uczestnika  z udziału w warsztatach  powyżej 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów,  Organizator zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.

 

9.W przypadku rezygnacji z warsztatów w czasie  krótszym niż 14 dni od daty ich rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów.

 

10. Nieodwołanie zgłoszenia oraz brak uczestnictwa w szkoleniu  spowoduje obciążenie  pełnymi kosztami  uczestnictwa

11. Podpisane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia Organizatora        

do wystawienia faktury/rachunku bez składania podpisu przez Zgłaszającego. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie Fundacji „SeniorPlus” i przetwarzania na potrzeby zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.

 

 

  ………………...                                                                                         ……………………..............

       Data                                                                                                    podpis osoby uczestniczącej